Forfatter: Formand

Foreningen Danmarks Vilde Naturs Vedtægter

Danmarks Vilde Natur’s Vedtægter er vedtaget den 27. august
i henhold til Foreningen Danmarks Vilde Naturs vedtægter af 1. april 2022

§1 Navn og hjemsted

Stk. 1 Foreningens navn er ”Danmarks Vilde Natur”. Foreningen er landsdækkende og har hjemsted i Horsens kommune. Værneting er Retten i Aarhus. Foreningen har lokalafdelinger i hele landet.

§2 Formål

Stk. 1 Foreningens formål er beskyttelse af natur og miljø. Vi vil understøtte etablering af store, sammenhængende og internationalt anerkendte områder med vild natur, hvor biodiversitet og naturlige processer har første prioritet både til havs og på land – samt arbejde for områdernes udvikling og fremtidige beskyttelse.

Det sker ved at:

  1. Påvirke lovgivning, forvaltning, politiske processer og den offentlige debat i retning af vildere og juridisk beskyttet natur
  2. Formidle forskningsbaseret viden og naturglæde til beslutningstagere og befolkning
  3. Etablere samarbejder og netværk
  4. Bakke op om tiltag, der fremmer offentlig og privat vild natur

Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral og økonomisk uafhængig.

§3 Grundlag

Stk. 1 FN’s naturpanel IPBES vurderer, at forandringerne i naturen de sidste 50 år er gået hurtigere end nogensinde før i menneskets historie, og at udryddelsesraten nu er omkring 100 gange højere, end den har været de sidste 10 millioner år. For Danmarks vedkommende er 95% af vores beskyttede naturtyper og 57% af vores beskyttede arter i dårlig bevaringsstatus.

Denne biodiversitetskrise er tæt sammenhørende med klimaforandringerne, der allerede nu har afgørende betydning. Direkte på grund af temperaturstigningerne og dermed ændringerne i habitater, men også indirekte, idet kampen om plads til landbrugsjord, minedrift, by-ekspansion mm. spiller sammen med stigende ørkendannelse og havstigning og medvirker til den fortsatte ødelæggelse af vores skove, lysåbne naturtyper og hav. Forskere fra FN’s klimapanel IPCC og den internationale natur- og miljøorganisation IPBES i FN-regi understreger vigtigheden af både at konfrontere klimaforandringerne og tabet af biodiversitet. Naturbaserede løsninger bliver således anset som afgørende, for at suge CO2 fra atmosfæren og samtidig levere habitater for truede arter.

Stk. 2 Foreningen vil bidrage til at sikre den vilde natur gennem naturpolitisk arbejde, information, lovgivning og økonomi. Vi ønsker at italesætte og understøtte ambitiøse tiltag for at bremse biodiversitetsnedgangen i Danmark. Særligt aktuelt for foreningens stiftelse er etableringen af Naturnationalparkerne.

Vi mener, at Naturnationalparkerne indenfor en kortere årrække skal leve op til IUCN Nationalpark kategori II kriterier, og at Danmark forvalter Natura 2000 områderne i overensstemmelse med retningslinjer og målsætning.

Vi mener også, at Danmark skal opfylde sin forpligtelse overfor dansk og international biodiversitetslovgivning, herunder FN’s Biodiversitetskonvention, EU’s Biodiversitetsstrategi og naturlove – både på land og til havs. Etableringen af Naturnationalparker er derfor kun de første spæde skridt, og vi vil arbejde for, at der fremover sker langt flere arealudvidelser og tiltag for vild natur.

Vi mener, at en juridisk sikring af arealer med vild natur via etablering af fx naturzoner er afgørende, ligesom vi mener, at en dansk biodiversitetslov med bindende mål løbende skal moniteres af et uafhængigt biodiversitetsråd.

Stk. 3 I første omgang er kun statslige arealer omfattet af naturnationalparkloven. Vi ønsker, at kommuner såvel som private lodsejere får bedre mulighed for at omlægge arealer til naturområder, hvor vild natur har første prioritet. Samtidig ønsker vi flere og større Naturnationalparker, herunder mulighed for at private og kommunale lodsejere kan tilføje arealer til Naturnationalparkerne.

Stk. 4 For de marine beskyttede hhv. strengt beskyttede områder skal forvaltningen være økosystembaseret, hvor biodiversitet og naturlige processer har første prioritet. Hovedtruslerne for havets biodiversitet i dag er fysiske forstyrrelser af havbunden, fiskeri, tilførsel af næringsstoffer og klimaændringer. Danmarks Havplan skal indenfor en kortere årrække opfylde EU’s direktiv for maritim fysisk planlægning om en bæredygtig og økosystembaseret tilgang. Ligeledes skal Danmarks forpligtelse om god økologisk tilstand i havet opfyldes indenfor en kort årrække, jf. EU’s vandrammedirektiv.

Stk. 5 Som forening baserer vi os på videnskabelig forskning og relevante faglige vurderinger, herunder IUCN’s rewilding principper, hvor økosystemer med høj biodiversitet genetableres via naturlige processer som eksempelvis naturlig hydrologi, urørt skov og store planteædere.

Stk. 6 Vi ønsker at sætte meget større fokus på de mange positive aspekter af dyrevelfærd for store vildtlevende planteædere i naturlige flokstrukturer. Vi vil endvidere forholde os til den rekreative brug af vores naturområder, herunder Naturnationalparkerne Vi vil arbejde for at øge forståelsen for, hvordan besøgende færdes sikkert blandt de store dyr. Vi vil også arbejde for, at friluftsliv og motionssport jf. IUCNs kriterier ikke forstyrrer eller forringer de naturlige processer, og at der foretages løbende monitering af de menneskelige aktiviteter i Naturnationalparkerne, herunder nødvendig tilpasning af typer og intensitet, således at den vilde natur reelt har første prioritet.

§4 Medlemmer

Stk.1 Som medlemmer optages enkeltpersoner, selskaber, organisationer, virksomheder m.fl., som vil medvirke til opfyldelse af foreningens formål. Medlemmers børn under 13 år kan optages uden kontingent.

Medlemskab tegnes via hjemmesiden med oplysning af navn, adresse, telefon og e-mail. Udmeldelse sker skriftligt.

Stk. 2 Der betales et årligt medlemskontingent, og medlemskabet gælder 1 år frem. Medlemskabet er først gyldigt når det indbetalte kontingent er registreret på foreningens konto. Betalt kontingent returneres ikke ved udmeldelse af foreningen.

Stk. 3 Der føres medlemsregister jf. persondataloven og foreningens privatlivs­politik.

Stk. 4 Medlemmer, der ikke respekterer foreningens vedtægter eller arbejder imod foreningens formål, grundlag og beslutninger, kan af hovedbestyrelsen ekskluderes af foreningen.

§5 Hovedforeningens årsmøde

Stk. 1 Årsmødet er foreningens højeste myndighed. I årsmødet deltager delegerede fra lokalafdelinger og hovedbestyrelse.

Stk.2 Årsmøde afholdes hvert år inden udgangen af februar måned og indkaldes af Hovedbestyrelsen med mindst 4 uger varsel. Deltagelse kan ske enten fysisk eller virtuelt.

Stk. 3 Foreningens delegerede er møde- og stemmeberettigede og er valgbare til foreningens hovedbestyrelse.

Delegerede til hovedforeningens årsmøder er:

  1. To delegerede valgt af hver lokalafdelingsbestyrelse
  2. Den siddende hovedbestyrelses medlemmer og suppleanter.

Hovedbestyrelsens medlemmer og suppleanter kan ikke samtidig være delegerede for lokalafdeling.

Stk. 4 Forslag til behandling på årsmødet skal indsendes til hovedbestyrelsen senest 2 uger før mødet. Hovedbestyrelsen afgør, om et indsendt forslag er i overensstemmelse med foreningens formål, og dermed om det kan fremlægges for årsmødet. Forslagene vil derefter blive udsendt sammen med endelig dagsorden og evt. bilag senest 1 uge før årsmødet.

Stk. 5 Årsmødet er beslutningsdygtigt uanset fremmøde. Afstemning sker ved håndsoprækning, dog kan skriftlig afstemning forlanges af blot én tilstedeværende delegeret. Virtuelle deltagere kan stemme via sms til dirigenten.

Stk. 6 Emner, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning på årsmødet.

Stk. 7 Den af årsmødet valgte dirigent afgør alle evt. tvivlsspørgsmål vedrørende dagsordenens behandling og stemmeafgivning.

Stk. 8 Hovedbestyrelsen er ansvarlig for, at der udarbejdes beslutningsreferat af årsmødet og at dette underskrives af dirigent og referent. Referat udsendes til medlemmer senest 14 dage efter årsmødets afholdelse.

Stk. 9 Ekstraordinært årsmøde kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, når mindst 1/10 af delegerede fremsender skriftlig begrundet anmodning om det til formanden, eller når et tidligere årsmøde har besluttet det. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal ske med mindst 14 dages varsel, og afvikling sker efter de samme regler som for ordinær generalforsamling.

§6 Dagsorden

Stk. 1 Dagsorden til årsmødet skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Hovedbestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Forslag til behandling
  5. Budget for det kommende år
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg til hovedbestyrelse
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Eventuelt

§7 Hovedbestyrelse

Stk. 1 Foreningen ledes af hovedbestyrelsen, der vælges af årsmødet blandt foreningens delegerede. Hovedbestyrelsen består af 5 til 7 medlemmer og 2 suppleanter.

Stk. 2 Valgperioden for et hovedbestyrelsesmedlem er 2 år.

Valgperioden for suppleanter er 1 år. En suppleant, som i årets løb indtræder i hovedbestyrelsen, overtager det udgåede medlems resterende valgperiode.

Stk. 3 Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv med formand og øvrige bestyrelsesfunktioner. Alle bestyrelsesmedlemmer er forpligtet indenfor foreningens rammer til at virke for foreningens formål.

Stk. 4 Alle beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede fysisk eller via digitale platforme

Stk. 5 Hovedbestyrelsen kan nedsætte underudvalg af bestyrelsesmedlemmer og/eller ordinære medlemmer til løsning af konkrete arbejdsopgaver.

Stk. 6 Hovedbestyrelsen fører protokol over sine forhandlinger.

Stk. 7 Hovedbestyrelsen, der er ulønnet, fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 8 Hovedbestyrelsesmøder indkaldes af formanden og afholdes, når formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.

§ 8 Prokura, økonomi og revision

Stk. 1 Foreningen er baseret på frivilligt arbejde. Medlemskontingent fastsættes på årsmøde. Alle kan bidrage med gavebeløb. Foreningen kan endvidere ansøge om indsamlingstilladelser eller søge midler fra fonde og andre kilder.

Stk. 2 Foreningen tegnes ved underskrift af 2 hovedbestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden. Kassereren har fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.

Stk. 3 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens formue. Der påhviler ikke medlemmerne eller hovedbestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Stk 4 Foreningens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut.

Stk. 5 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 6 Det reviderede regnskab skal underskrives af formand, kasserer og foreningens revisor.

Stk. 7 Revisor og revisorsuppleant vælges for en 1-årig periode.

§9 Vedtægtsændringer

Stk. 1 Forslag til vedtægtsændringer behandles på et årsmøde, hvis de er opført på dagsordenen.

Stk. 2 Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af de deltagende delegerede, der samtidigt skal udgøre mindst halvdelen af samtlige delegerede.

Godkender et flertal af de deltagende stemmeberettigede et ændringsforslag, uden at ovennævnte krav er opfyldt, kan ændringen vedtages på et efterfølgende ordinært eller ekstraordinært årsmøde ved almindeligt flertal blandt de deltagende stemmeberettigede.

§10 Lokalafdelinger

Stk. 1 Foreningens hovedbestyrelse udpeger en række lokalafdelinger og fastsætter deres geografiske område. Der kan løbende ske ændringer i lokalafdelingernes antal og afgrænsning for bedst muligt at kunne arbejde med betydende naturprojekter i lokalområderne.

Stk. 2 Formålet med lokalafdelingerne er at styrke og deltage i det lokale arbejde, der skal være i fuld overensstemmelse med Danmarks Vilde Naturs vedtægter.

Stk. 3 Lokalafdelingen ledes af en afdelingsbestyrelse, som vælges af lokalafdelingens medlemmer. Afdelingsbestyrelsen skal inden for alle geografiske dele af afdelingens område virke for at fremme foreningens formål og grundlag.

Stk. 4 Lokalafdelingens medlemmer med bopæl inden for afdelingens område har stemmeret. Medlemmer er valgbare til afdelingsbestyrelsen såfremt man har været medlem i mindst 3 måneder. Et medlem kan overflytte sin tilknytning til en anden afdeling ved at meddele sit ønske herom til medlemsadministrationen.

Stk. 5 Lokalafdelingens årsmøde med valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen finder sted hvert år i andet halvår og inden udgangen af november måned. Dato og sted fastsættes af afdelingsbestyrelsen.

Afdelingsbestyrelsen indkalder via mail medlemmerne til årsmøde for lokalafdeling med et varsel på mindst 4 uger.

Stk. 6 Dagsordenen for lokalafdelingens årsmødet skal omfatte følgende punkter:

   1. Valg af dirigent og referent.
   2. Afdelingsbestyrelsens årsberetning.
   3. Forslag til behandling.
   4. Valg af medlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen, jf. stk. 5.
   5. Eventuelt

Stk. 7 Forslag til behandling på lokalafdelingens årsmøde skal indsendes til afdelingsbestyrelsen senest 2 uger før mødet. Afdelingsbestyrelsen afgør, om et indsendt forslag er i overensstemmelse med foreningens formål, og dermed om det kan fremlægges. Forslagene vil derefter blive udsendt sammen med endelig dagsorden og evt. bilag senest 1 uge før årsmøde for lokalafdeling.

Stk. 8 Der udarbejdes beslutningsreferat af mødet, der udsendes til lokalafdelingens medlemmer og hovedbestyrelsen senest 14 dage efter årsmødets afholdelse.

Stk. 9 Afdelingsbestyrelsen består af 3-5 medlemmer og op til 2 suppleanter Antallet fastsættes af afdelingsbestyrelsen. Valgperioden for et afdelingsbestyrelsesmedlem er 2 år, således at ca. halvdelen af bestyrelsen er på valg ved et givent årsmøde.

Valgperioden for suppleanter er et år. En suppleant, som i årets løb indtræder i afdelingsbestyrelsen, overtager det udgåede medlems resterende valgperiode.

Stk 10 Senest 4 uger efter årsmødet konstituerer afdelingsbestyrelsen sig med en formand og en næstformand frem til konstitueringen efter næste årsmøde. Der udpeges 2 bestyrelsesmedlemmer til delegerede til hovedforeningens årsmøde. Resultatet af konstitueringen meddeles umiddelbart til hovedbestyrelsen.

Stk. 11 Alle beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Afdelingsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede fysisk eller via digitale platforme.

Stk. 12 Formanden tegner afdelingen over for myndigheder og andre eksterne parter.

Stk. 13 Økonomi. Lokalafdelingerne opkræver ikke kontingent fra medlemmerne. På hovedforeningens årsmøde fastsættes hvert år et budget for lokalafdelingerne. Budgettet sammensættes af et grundbeløb til hver lokalafdeling suppleret med et beløb pr. medlem i lokalafdelingen.

Den enkelte lokalafdeling kan derudover søge midler i hovedforeningen eller fonde til afvikling af arrangementer og projekter.

Lokalafdelingernes regnskab bogføres i hovedforeningens regnskabssystem og bank. Bilag for indtægter og udgifter sendes til foreningens kasserer. Flere bilag for et enkelt projekt eller arrangement kan af lokalafdelingen afleveres til bogføring samlet i oversigt over indtægter og udgifter vedhæftet bilag.

Molslab ved Vintertide © Morten D. D.

Nyhedsbrev Januar 2023

Det er Januar og alle burde have modtaget mail om kontingentindbetaling for 2023. Men du skulle også meget gerne have modtaget vores seneste nyhedsbrev. Vi glæder os til endnu et år i naturens ringhjørne, og håber at du stadig vil støtte vores arbejde for en større og vildere natur!

Læs mere

Grågæs © Rune Engelbrecht

Nyhedsbrev for december

Det seneste nyhedsbrev handler om vores vælgervandringer, den seneste rapport fra Biodiversitetsrådet og meget mere

Først og fremmest tak for den fine opbakning til vælgervandringerne omkring i landet! Det var dejligt at møde mange DVN-folk i felten og spændende at tale med politikerne om deres natursyn. Når politikerne på denne måde står ansigt til ansigt med vælgerne, forsvinder spin og spil for galleriet, og det står lysende klart om politikernes holdninger er rundet af indsigt eller ej. Vi blev meget klogere, og det tror vi i øvrigt også at nogle af politikerne blev. Og mangler de inspiration er der meget at hente i den netop udkomne rapport fra Biodiversitetsrådet og den forestående COP-15 konference om verdens biodiversitetsmål. Forhåbentligt kommer de ambitiøse planer med i det kommende regeringsgrundlag.
Om lidt står uret på 2023, og vores lille forening skulle gerne holde sin størrelse og måske også vokse lidt, så fortæl dine venner og famile at de kan nå at være med gratis resten af året, og husk at forny dit medlemsskab når der tikker en mail ind engang i januar.
En del lokalafdelinger planlægger ture og møder i foråret (også mere om det nedenfor), så grib dine nærmeste og tag med ud i det vilde grønne sammen med os!
Rigtig glædelig jul og godt nytår til jer alle.

Læs mere i det seneste nyhedsbrev

Kvæg på Røsnæs

Meld dig ind her

Foreningen “Danmarks Vilde Natur” har brug for al den hjælp, som I kan give. Meld jer ind – koster kun 100 kr og børn er gratis

* få inspiration til at fremme genforvildningen af Danmark

* få Indflydelse på den vilde natur i den nærhed

* bliv del af et spændende netværk af folk, der “bare” er optaget af sagen

Sådan melder du dig ind

Et medlemskab koster årligt 100 kr. Men 25 kr. for studerende, og 300 kr. for virksomheder. Hjemmeboende børn under 13 år er gratis, når de meldes ind sammen med en voksen.

Tilmelding via denne formular

Du registrerer dig og overfører beløbet.
Der er 2 trin:

 1. Udfyld medlemsformularen
 2. Du modtager indenfor et par dage en opkrævning på mail. Denne kan betales med MobilePay eller ved bankoverførsel.

Følg os på facebook, hvor vi orienterer om aktiviteter i foreningen.

biodiversitetslov

Giv Naturen Lov!

 Vi ønsker en naturens lov – en biodiversitetslov – som skal standse tabet af arter og naturområder, give den vilde natur mere plads og sikre dens beskyttelse.

I 2030 skal 30 % af arealet på land og 30 % af arealet på havet være beskyttet natur, heraf en tredjedel strengt beskyttet.

I 2050 skal biodiversiteten og naturen i Danmark være i god trivsel og gunstig tilstand.

Et uafhængigt biodiversitetsråd skal sikres i loven. Rådets opgaver skal være at formulere mål for naturen og løbende vurdere regeringens indsats og målopfyldelse.

Skriv under her og støt op om kampagnen her

Læs mere i vores nyhedsbrev for September

Danmarks Vilde natur - elle askeskov med orkideer

Om Foreningen

Foreningen Danmarks Vilde Naturs vision, mission og værdier

Vision

DVN ønsker en fremtid, hvor Danmark har store, internationalt anerkendte områder med vild natur, til havs og på land, hvor biodiversitet har første prioritet.

Mission

DVN arbejder for at fremme stor, vild natur til havs og på land ved at
bakke op om tiltag, der fremmer offentlig og privat vild natur ved at

 • påvirke lovgivning, forvaltning og politiske processer i retning af vildere og juridisk beskyttet natur
 • formidle faktabaseret viden og naturglæde til beslutningstagere og befolkningen
 • etablere netværk og samarbejder nationalt og lokalt

Værdier

faglighed, ordentlighed, troværdighed, samarbejde og udsyn.

Du kan tilmelde dig her

Kontakt:

Foreningen Danmarks Vilde Natur
info@danmarksvildenatur.dk
CVR-nummer 42914142

Du kan tilmelde dig her

Kontakt:

Foreningen Danmarks Vilde Natur
info@danmarksvildenatur.dk
CVR-nummer 42914142