Markfirben. © Disula/dreamstime 41278981

Tisvildelejes musikfestival i Natura 2000 område

Danmarks Vilde Natur påklager miljøvurdering af Gribskov kommunes lokalplansforslag ”Parkeringsplads ved stranden”, der skal lovliggøre Tisvildelejes musikfestival i Natura 2000 område.

Festivalplads og lasbilstrafik indtegnet på Biodiversitetskortet © Miljøministeriet
Festivalplads og lasbilstrafik indtegnet på Miljøministeriets Biodiversitetskort. Kortet angiver “biodiversitetsscore” og “obersvationer af arter 2021”. Den røde klat i hjørnet er Melby Overdrev.

Vi er midt i en buldrende biodiversitetskrise og i Danmark har vi under 2% reelt beskyttet vild natur. Danmark er jf. habitatdirektivet juridisk forpligtet til at beskytte natur i landets 250 Natura 2000-områder, men beskytter myndighederne så de få rester af vild natur vi har tilbage? Nej, mener DVN. Der er altid interessekonflikter omkring menneskers udnyttelse eller kommuners politiske og økonomiske interesser. Den stemmeløse natur bliver derfor ofte sidste-vælger.

Et dugfriskt eksempel, som DVN er gået aktivt ind i, er de skader på Natura 2000 området, ”Tisvilde Hegn og Melby Overdrev”, som påføres af den årligt tilbagevendende Tisvildeleje musikfestival ”Musik i Lejet”. Festivalen er placeret inde i Natura 2000 området, som er levested for en række beskyttede naturtyper som fx klit, heder og klitskov, samt truede arter som markfirben, der på festivaltidspunktet yngler i klitterne. Hertil føjer sig en række lys- og lydfølsomme flagermusarter, der ligeledes yngler på festivaltidspunktet.

Festivalen varer fem dage og besøges af 10.000 betalende og 3000 frivillige. Desuden strømmer et meget stort antal gratister til, der lytter med udenfor festivalhegnet, bevæger sig rundt i klit og skov, fester, spiser, sover, larmer, urinerer mv. Der er lysshows og høj musik, der natten igennem skønnes at påvirke over 250 ha af Natura 2000-området med 60-80 dB lyd. Endvidere er der hele ugen en lang række andre aktiviteter på tilgrænsende naturarealer og inde i området. I ugerne før og efter kører tunge lastbiler læsset med telt/mad/udstyr på de smalle skovveje gennem området. Det skønnes til 400 lastbilsture á 10 km på 3 uger gennem Natura 2000 området. Festivalen har eksisteret siden 2009, er vokset årligt og nu blevet en supertanker, der sprænger alle rammer.

I februar 2024 viste det sig imidlertid, at Gribskov kommune slet ikke havde den planmæssige tilladelse til festivalen inkl. dens miljøpåvirkningen af Natura 2000 området på plads. Gennem 14 år har festivalen været afholdt på et ulovligt grundlag.

Gribskov byråd besluttede derfor i hast, at lave en ny lokalplan, hvorefter den årlige musikfestival kunne tillades. Da det er et Natura 2000 område, skulle kommunen dog indledningsvis lave en såkaldt væsentlighedsvurdering, der er en slags screening for, om festivalen kan påvirke Natura 2000 væsentligt. Viste screeningen det, skal der laves en egentlig habitatkonsekvensvurdering, som tager lang tid og er dyr og omfattende.

Observationer af markfirben efter arter.dk CCBYSA
Observationer af markfirben efter arter.dk CCBYSA. Den blå cirkel viser placeringen af festivalen.

Kommunen hyrede to dygtige fagkonsulentfirmaer til at udføre “Væsentlighedsvurderingen”. Begge konsulentrapporter konkluderede, at det IKKE KAN AFVISES, at der sker en væsentlig påvirkning af naturtyper og arter i og omkring festivalområdet, og at kommunen derfor burde få foretaget afklarende feltundersøgelser. De faglige konsulenter konkluderede således, at der skulle laves en Habitatkonsekvensvurdering førend lokalplanen kunne gennemføres. Denne lokalplan var afgørende for om afholdelsen af festivalen i 2024 kunne løbe af stabelen.

Gribskov kommune erklærede sig uenig i konsulentvurderingerne. Efterfølgende har kommunen så produceret sin egen hjemmestrikkede vurdering, hvori det eksempelvis skrives, at hvis der bl.a. sættes nogle ekstra toiletter op til gratister udenfor festivalhegnet, vil der IKKE ske en væsentlig påvirkning af naturtyper/arter. Hvorfter kommunen konkluderede, at en “habitatkonsekvensvurdering” blev unødvendig. Lokalplanen blev med kommunens ændrede formulering sendt i høring 10. juni og det er kommunens plan, at deres lokalplan for området endelig vedtages d. 8. juli, så festivalen kan gennemføres i år.

Det forekommer som om der foreligger en fordrejet myndighedsforvaltning til skade for den natur, som kommunen er sat til at forvalte. Det kan Danmarks Vilde Natur naturligvis ikke leve med. Vi har derfor dels indsendt høringssvar, dels påklaget afgørelsens miljøvurdering til Planklagenævnet sammen med Tisvildelejeforeningen og en grundejer. Vi mener bl.a. at afgørelsen er stærkt mangelfuld, og at der er foretaget overfladiske skrivebordsvurderinger uden nødvendige undersøgelser. Vi ønsker derfor lokalplansforslaget prøvet ved Planklagenævnet.

Herunder ses klip af de to konsulentfirmaers samlede vurdering, kommunalbestyrelsens vurdering samt en juridisk vurdering af professor Peter Pagh, som er indhentet af en anden klager.

FOTO:

Markfirben. © Disula/dreamstime 41278981

LÆS:

Danmarks Vilde Naturs høringssvar/påklage

Læs også de øvrige høringssvar på portalen

LÆS MERE:

Lokalplan 532.01 Parkeringsplads ved stranden. “Lokalplanen er udarbejdet med henblik på at skabe de planmæssige rammer for “Musik i Lejet” i Tisvildeleje, men lokalplanens primære formål er, at understøtte og fastholde den daglige anvendelse, der foregår hele året”.

 

WSP’s vurdering

“Det er samlet set WSP’s vurdering, at det ikke kan afvises, at lokalplanen vil påvirke naturen væsentligt i og omkring lokalplanområdet. Særligt vil Natura 2000.området og dets udpegningsgrundlag potentielt blive væsentligt påvirket af planen, ligesom markfirben potentielt kan blive negativt påvirket.
Det er dermed WSP’s vurdering, at det er nødvendigt at foretage en nærmere konsekvensvurdering af lokalplanens naturpåvirkninger, før det endeligt kan konkluderes, om Natura 2000-området og dets udpegningsgrundlag bliver væsentligt påvirket, og om områdets økologiske funktionalitet for bilag-IV arter bevares” (WSP’s vurdering er ikke direkte tilgængelig på Gribskov kommunes hjemmeside)

 

Niras vurdering

“Det vurderes, at der for både påvirkningen af habitatområdet og påvirkningen på bilag IV arter er nogle mangler der medfører at der er risiko for at lokalplanen vil blive ophævet og hjemsendt hvis den nuværende ordlyd af naturvurderingen opretholdes og videreføres til lokalplanen. Der vil være en risiko for at planen hjemsende på grund af manglende undersøgelser og det kan anbefales at igangsætte en undersøgelse i år (for markfirben ASAP) så der er tilstrækkeligt oplyst grundlag til at kunne vedtage en lokalplan næste år hvis den nuværende ophæves ved Planklagenævnet.” 

 

Professor Peter Paghs juridiske vurdering/responsum

“Sammenfattende er min jurisiske vurdering, at det foreliggende forslag til bonuslokalplan, vis formål bl.a. er at lovliggøre den fremtidige musikfestival for “Musik i Lejet, kræver en konsekvensvurdering efter planhabitatbekendtgørelsens § 3 af lokalplanforslagets påvirkning af Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag. Som begrundelse herfor lægger jeg navnlig vægt på, at musikfestivalen er placeret direkte op til næringsfølsom habitatnatur, at der forventes et betydeligt publikumspres fra både betalende gæster, frivillige deltagere og ikke-betalende gæster, at to konsulentfirmaer efter en nærmere gennemgang af området og udkast til lokalplan er nået til samme konklusion, og at kommunens væsentlighedsvurdering ikke er begrundet med faktuelle forkerte oplysninger i de to konsulentfirmaers undersøgelser… Samlet set er det min juriske vurdering, at hvis kommunen måtte vedtage lokalplanen påklages til Planklagenævnet, må det forventes, at den manglende konsekvensvurdering vil føre til, at lokalplanen vil blive ophævet og hjemvist af Planklagenævnet”

 

Gribskov Kommunalbestyrelses vurdering efter konsulentrapporterne:

“Det er samlet set vurderet, at lokalplanen ikke vil påvirke Natura 2000-området Tisvilde Hegn og Melby Overdrev (eller andre Natura 2000-områder) væsentligt og dermed ikke vil skade Natura 2000- områdets integritet. Beskyttede arter, herunder bilag IV-arter i/nær lokalplanområdet er vurderet til ikke at blive negativt påvirket.”