§1.  Formål

Foreningens formål er beskyttelse af natur og miljø. Vi vil:

  • Understøtte etablering af store, sammenhængende områder med vild natur i Danmark, hvor biodiversitet, naturlige processer og nær-selvforvaltende økosystemer har første prioritet.
  • Fastholde, at Danmark skal leve op til de internationale målsætninger, herunder at kvaliteten af Naturnationalparkerne højnes, så de opfylder kriterierne for IUCN kategori II parker.
  • Skabe et netværk, der ud fra relevant forskning og information fremmer offentlighedens viden, nysgerrighed og kendskab til biodiversitetskrisen og dens løsninger. Foreningen er landsdækkende, politisk neutral og økonomisk uafhængig.

§2. Grundlag

FN’s naturpanel IPBES vurderer, at forandringerne i naturen de sidste 50 år går hurtigere end nogensinde før i menneskets historie, og at udryddelsesraten nu er omkring 100 gange højere, end den har været de sidste 10 millioner år. For Danmarks vedkommende er 95% af vores beskyttede naturtyper og 57% af vores beskyttede arter i dårlig bevaringsstatus.

Med udgangspunkt i den aktuelle politiske dagsorden, vil foreningen bidrage til at sikre den vilde natur gennem information, lovgivning og økonomi. Vi ønsker at italesætte og understøtte ambitiøse tiltag for at bremse biodiversitetsnedgangen i Danmark. Særligt aktuelt for foreningens stiftelse er etableringen af 15 Naturnationalparker.

Vi mener, at etablering af Naturnationalparkerne skal leve op til IUCN kategori II principper for Nationalparker fra start eller indenfor en kortere årrække. Vi mener også, at Danmark skal opfylde sin forpligtelse overfor FN’s Biodiversitetskonvention, hvor Danmark skal sikre beskyttelse af 17% af landarealet og 10% af havarealet.  Ligeså skal vi opfylde vores forpligtelse overfor EU’s Biodiversitetsstrategi, hvor medlemslande inden 2030 skal sikre etablering af 30% beskyttet natur, herunder 10% strengt beskyttet natur, både på land og til havs. Etableringen af Naturnationalparkerne er derfor kun de første spæde skridt og vi vil understøtte, at der fremover tilføres langt flere midler til arealudvidelser og tiltag for vild natur. Vi mener også, at en Naturzone under Planloven er nødvendig for en juridisk sikring af vild natur på land, ligesom vi mener at der skal vedtages en Biodiversitetslov med bindende mål.

I første omgang er kun statslige arealer omfattet af Naturnationalparkloven. Vi ønsker, at kommuner såvel som private lodsejere får bedre mulighed for at omlægge arealer til naturområder, hvor vild natur på samme måde har første prioritet. Samtidig ønsker vi flere og større statslige Naturnationalparker, herunder muligheden af at private og kommunale lodsejere kan “lægge” arealer til naturnationalparkerne.

For de marine naturnationalparker skal forvaltningen være økosystembaseret, og lige som på land, skal genopretning af naturlige processer og selvregulerende økosystemer have første prioritet. Hovedtruslerne på biodiversiteten i dag er er forstyrrelser af havbunden, fiskeri, eutrofiering og klimaændringer. Endvidere skal Danmarks Havplan generelt opfylde EU’s direktiv for maritim fysisk planlægning om en bæredygtig og økosystembaseret tilgang.

I Naturnationalparkernes opstartsfase har den offentlige og politiske debat været præget af misforståelser, falske og konspiratoriske indlæg omkring bl.a. dyrevelfærd, EU Artikel 17-indberetninger om naturtilstanden, Rødlisten og biodiversitetsforskning generelt. Som forening bakker vi fuldt op om forskningsbaseret viden og relevante faglige vurderinger. Vi ved fra forskningen, at helårsgræsning indvirker positivt på biodiversitet og at man sagtens kan sikre gode forhold for dyr under hegn og uden tilskudsfordring.

Vi bakker op om Dyrevelfærdsloven og Naturnationalparkloven og ser ikke konflikter imellem disse to lovgivninger. Især ønsker vi at sætte meget større fokus på de mange positive aspekter af dyrevelfærd for vildtlevende store planteædere i naturlige flokstrukturer.

Vi vil endvidere forholde os til den rekreative brug af vores naturområder, herunder Naturnationalparkerne. Vi vil arbejde for at øge forståelsen for, hvordan besøgende færdes sikkert blandt de store dyr. Jf. IUCNs principper vil vi også arbejde for, at friluftsliv og motionssport ikke forstyrrer eller forringer de naturlige processer og at der foretages løbende monitering af de menneskelige aktiviteter i Naturnationalparkerne, herunder nødvendig tilpasning af typer og intensitet af aktiviteter, således at naturen reelt har første prioritet.

§3. Hjemsted

Foreningen er landsdækkende og har hjemsted i Horsens kommune.
Foreningen har endvidere lokalafdelinger rundt om i landet. 

§4.  Medlemmer

Som medlem kan optages enhver som vil medvirke til opfyldelse af foreningens formål. Alle betalende medlemmer har taleret ved Årsmødet.

Medlemmer, der ikke respekterer foreningens vedtægter, arbejder imod foreningens formål, grundlag og beslutninger, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.

Medlemskab tegnes skriftligt via hjemmesiden med oplysning af navn, adresse, telefon og e-mail. Udmeldelse sker ligeledes skriftligt. Der betales et medlemsgebyr og der føres medlemsregister jf. persondataloven og foreningens privatlivspolitik. Bestyrelsen etablerer en bankkonto og vælger en revisor.

§5.  Økonomi

Foreningen er baseret på frivilligt arbejde. Pris for medlemskab af foreningen besluttes ved det stiftende møde og kan justeres årligt. Medlemskab følger kalenderåret. Alle kan bidrage med gavebeløb. Foreningen kan endvidere ansøge om indsamlingstilladelser eller søge midler fra andre kilder.

§6.  Årsmøde

Der holdes hvert forår et Årsmøde. Tid og sted fastsættes af bestyrelsen. Mødet indkaldes med mindst 4 uger varsel, og evt. forslag til Årsmødet skal indsendes til foreningens bestyrelse senest 3 uger før mødet. Bestyrelsen afgør, om et indsendt forslag er i overensstemmelse med foreningens formål og dermed om det kan fremlægges for Årsmødet. Forslagene vil derefter blive udsendt senest 1 uge før Årsmødet.

Ved Årsmødet aflægges og drøftes beretning for årets gang i foreningen. Der udarbejdes et kort mødereferat, som udsendes til medlemmerne.

Ekstraordinært møde kan indkaldes af bestyrelsen, hvis der skønnes behov for dette.

Årsmødet har en rådgivende funktion i foreningens virke. Herved skabes grundlag for en frugtbar udvikling af ideer i foreningen, samtidig med at den nødvendige kontinuitet i bestyrelsen sikres.

§7. Dagsorden

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

• Valg af dirigent og referent
• Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år
• Drøftelse af bestyrelsens beretning
• Gennemgang af regnskab og fastsættelse af kontingent
• Behandling af bestyrelsens forslag
• Behandling af indkomne forslag
• Valg af revisor
• Eventuelt

Der kan ikke drøftes emner, der ikke er optaget på dagsordenen.

§8. Ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse, der er selvsupplerende. Bestyrelsen består af højst 7 medlemmer. Medlemmer af foreningen kan søge om medlemskab af bestyrelsen gennem foreningens bestyrelse eller på Årsmødet.

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og bestyrelsesmedlemmer til øvrige funktioner efter behov. Alle bestyrelsesmedlemmer er forpligtet til indenfor foreningens rammer til at virke for foreningens formål.

§9. Bestyrelse

Foreningen tegnes af formand og kassereren. Alle beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede fysisk eller via digitale platforme. Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg af bestyrelsesmedlemmer og/eller ordinære medlemmer til løsning af konkrete arbejdsopgaver.

Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formandens.

Bestyrelsen, der er ulønnet, fastsætter selv sin forretningsorden, og bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.

Bestyrelsen etablerer en bankkonto og vælger en revisor. Bestyrelsen udarbejder et budget og et årsregnskab. Årsregnskabet skal revideres af en revisor udpeget af bestyrelsen og forelægges for Årsmødet.

§10. Vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer behandles på et Årsmøde, hvis de er opført på dagsordenen. Årsmødet drøfter forslag til vedtægtsændringer og rådgiver derved bestyrelsen, som beslutter evt. vedtægtsændringer. 5/7 af bestyrelsen skal støtte vedtægtsændringer.

§11 Foreningens fremtidige struktur

Foreningens organisation og struktur er i startfasen baseret på selvsupplering grundet risiko for fjendtlig overtagelse. Ved det første Årsmøde -og evt. efterfølgende Årsmøder- vil bestyrelsen vurdere, om medlemstilgangen har været tilstrækkelig stor til at foreningen kan overgå til medlemsstyring (solnedgangsklausul).

§12.  Lokalafdelinger

Grupper af medlemmer kan oprette lokalafdelinger i deres geografiske område. Formålet med lokalafdelingerne er at styrke det lokale arbejde, der skal være i fuld overensstemmelse med Danmarks Vilde Naturs vedtægter. Oprettelse af lokalafdelinger og valg af disses bestyrelsesmedlemmer skal motiveres skriftligt og godkendes af hovedorganisationens bestyrelse.​ Lokalafdelingerne fastsætter selv deres vedtægter, der skal være i fuld overensstemmelse med Danmarks Vilde Naturs vedtægter og øvrige vedtagelser. Lokalafdelinger skal endvidere have en forretningsorden, som de selv fastsætter. Lokalforeningen skal indeholde hovedorganisationens navn ”Danmarks Vilde Natur” som en del af deres navn. Kun medlemmer af hovedorganisationen kan oprette og være med i en lokalafdeling. Lokalafdelinger kan udover det enkelte medlems kontingent til hovedorganisationen, etablere deres egen økonomi, herunder opkræve et frivilligt lokalkontingent, som de selv disponerer over. Lokalafdelinger kan frit ansøge om midler fra eksterne kilder, idet beløb over 100.000 kr. sker i koordination med hovedbestyrelsen. Lokalafdelingerne informerer om projekttilsagn. Lokalafdelingerne hæfter for egne økonomiske dispositioner.

I tilfælde af tvivl om en lokalafdelings fortsatte evne eller vilje til at arbejde i fuld overensstemmelse med foreningens formål og grundlag, kan hovedbestyrelsen fratage lokalafdelingen retten til at repræsentere og udtale sig på foreningens vegne. Medlemseksklusion kan tages i anvendelse. Hovedbestyrelsen kan fastsætte yderlige regler efter behov.

§13. Opløsning

Foreningen kan kun opløses, hvis mindst 5/7 af bestyrelsen stemmer for et sådant forslag. Foreningens eventuelle nettoformue skal i givet fald anvendes efter bestyrelsens skøn til fremme af foreningens formål.

  • Første version vedtaget ved stiftende møde 5. januar 2022
  • Anden version vedtaget af bestyrelsen 1. april 2022

Det er muligt at læse mere om Foreningens holdninger til en række af de aktuelle sprøgsmål omkring Vild Natur i vores notat herom